Zvolte nejlepšího architekta!

Kvalita urbánního prostředí měst a venkova je určena především kvalitou jeho architektury. Hodnotná architektura významně ovlivňuje postoje a chování každého občana a celé společnosti. Architekti tak významně ovlivňují prostor, který nás obklopuje, který spoluvytváříme a který ve svém důsledku pomáhá obnovit participaci občanů na rozvoji sídel.

Právo nominovat na cenu má každý. Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny.

Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Kritéria posouzení – viz Statut ceny

Způsob nominace

Nominovat osobnosti mohou:

 • Porotci soutěže (každý člen musí předložit alespoň 3 jména)
 • Architekti
 • Teoretici a historici architektury
 • Akademická obec
 • Galerie, muzea (Galerie Jaroslava Fragnera, Dům umění města Brna apod.)
 • Odborná média (ARCHITEKT, Moderní obec, ERA21, Archiweb atd.)
 • Samospráva, úřady, které se věnují územnímu plánování, stavebnictví a architektuře (NPÚ, ÚÚR, ÚRM, stavební úřady apod.)
 • Nejširší veřejnost

Nominace pro rok 2015 musí být zaslány do 15. 3. sekretáři soutěže a musí obsahovat:

 • krátký profesní profil nominovaného (v rozsahu do 650 znaků),
 • výběr jeho nejvýznamnějších prací, vybranou práci, či soubor prací, za které je nominace navržena,
 • stručné odůvodnění nominace,
 • obrazová příloha, jedná-li se o konkrétní architektonickou práci.

Každý z nominujících obdrží 2 čestné vstupenky na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2015.

Odborná porota 2015 pracuje pod vedením Reginy Loukotové.

Titul Architekt roku 2015 bude slavnostně předán na galavečeru veletrhu FOR ARCH dne 16. 9. 2015 za účasti členů odborné poroty.

Podpořme společně veřejnou diskusi o významu péče o krajinu, urbanistické celky a architektonické památky včetně industriálního dědictví, které formují prostor našeho každodenního života.