Statut ceny Architekt roku (cAR)

Vypisovatel

Vypisovatelem ceny Architekt roku je společnost ABF, a.s., pořadatel stavebního veletrhu FOR ARCH.

Cíl

Snahou vypisovatele a důvodem k vypsání cAR je podpora kvality a odborné i občanské angažovanosti na poli architektury v České republice. Vypisovatel je veden snahou poukázat na důležitost vystavěného prostředí pro kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti.
Spojením se stavebním veletrhem FOR ARCH chce vypisovatel zdůraznit úzkou spojitost profesní a občanské integrity a význam etického rozměru podnikání v oblasti architektury.

Kritéria hodnocení

Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Základními kritérii pro posouzení oceněných tvůrců je zejména přínos jejich odborné práce z pohledu:

  • celkového rozvoje společnosti
  • ochrany veřejného zájmu
  • profesní a morální integrity
  • spolupráce s veřejným či neziskovým sektorem
  • výtvarné či odborné úrovně práce
  • kvalitního veřejného prostoru
  • technologické a materiálové inovace
  • šetrnosti vůči životnímu prostředí
  • ochrany zájmů budoucích generací

Periodicita

Cena je udělována každoročně.

Cenu je možné udělit i osobě, která ji obdržela již dříve. Z ocenění jsou vyloučeni pouze laureáti z předchozího ročníku, porotci a organizátoři akce a osoby jim blízké.

Právo nominovat na cenu má každý. Každý porotce má povinnost provést minimálně 3 nominace. Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny.

Nominace pro každý rok musí být zaslány v období od vyhlášení výsledků předchozího ročníku do 15. 3. sekretáři poroty a musí obsahovat krátký profesní profil nominovaného (v rozsahu do 650 znaků), seznam jeho nejvýznamnějších prací (v rozsahu do 15 položek), vybranou práci, či soubor prací, za které je nominace navržena s odůvodněním nominace (v rozsahu max. 650 znaků + obrazové přílohy, jedná-li se o konkrétní architektonickou práci).

První zasedání soutěžní poroty se uskuteční v období od 1. 4. do 30. 4. a porota na něm vybere 3-5 finalistů, kteří budou následně oznámeni k 1. 5.

Na způsobu hlasování a výběru finalistů vč. vítěze se domluví vždy porota daného roku.

Finalista, který obdrží nejvyšší počet bodů, získává cenu „Architekt roku“. S cenou je spojena finanční odměna ve výši 50.000 Kč.

Ostatní finalisté získávají titul „Finalista ceny Architekt roku“ bez uvedení pořadí.

Vyhlášení výsledků ceny Architekt roku je součástí galavečera pořádaného u příležitosti zahájení stavebního veletrhu FOR ARCH.

Porota

Odborná porota je nezávislá a je jmenována vždy na 1 rok jako 5členná.

Porota je usnášeníschopná, je-li přítomen nadpoloviční počet jmenovaných porotců.

Vždy po roce dochází k obměně 1 člena poroty. O nahrazení konkrétního člena poroty rozhodují vždy stávající členové poroty.

O přijetí nového člena poroty rozhodují vždy hlasováním stávající členové poroty na návrhy stávajících a bývalých členů poroty.

Hlasování o složení nové poroty akce probíhá vždy spolu s hlasováním o laureátovi ceny.

Vyhlášení nového složení poroty je součástí ceremoniálu vyhlášení výsledků akce.

Ustavující porotu jmenuje vypisovatel soutěže takto:
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, FUA TU v Liberci, Fránek Architects
doc. Ing. arch. Petr Hrůša, FAST VŠB-TU Ostrava, Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
doc. Ing. arch. Michal Kohout, FA ČVUT v Praze, Centrum kvality bydlení o. s., UNIT architekti s.r.o.
Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D., ARCHIP, GEM architects, s.r.o.
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, reSITE, ARCHIP, FA STU v Bratislave, ERA21

Sekretář

Sekretáře akce jmenuje zřizovatel.

Kontaktní adresa:
ABF, a.s.
Mimoňská 645
190 00 Praha 9 – Prosek
www.architektroku.cz, www.abf.cz

V Praze 14. srpna 2013